Algemene Voorwaarden

Naam:                        De Peuleschil B.V.

Adres                        Richterlaan 3-12, Drachten

Postcode:                   9207 JT

E-mail:                        Info@depeuleschil.nl

KVK-nummer:            78185505

Website:                     www.depeuleschil.nl

Datum:                       15 februari 2021

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
 2. Levering
 3. Prijzen
 4. Zichttermijn/herroepingsrecht
 5. Gegevensbeheer
 6. Garantie en conformiteit
 7. Aanbiedingen
 8. Overeenkomst
 9. Afbeeldingen en specificaties
 10. Overmacht
 11. Aansprakelijkheid
 12. Eigendomsvoorbehoud
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Algemene voorwaarden

Voor de webshop van de Peuleschil

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van de webshop van de Peuleschil en op iedere tussen de Peuleschil en de consument tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van de Peuleschil.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft men aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. De Peuleschil behoudt het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene en specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Peuleschil erkend.

1.4 De Peuleschil garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 De Peuleschil zal bestellingen tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

2.2 Indien leveringen binnen 2 werkdagen of de anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is:

 1. Doordat het bestelde product niet op voorraad is.
 2. Doordat het product niet meer leverbaar is.
 3. Doordat er om een andere reden vertraging is.
 4. Doordat een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden.

Dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van de Peuleschil zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Peuleschil geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de webshop van de Peuleschil genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de webshop van de Peuleschil zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle Prijzen op de webshop van de Peuleschil zijn in Euro’s en inclusief 9% BTW.

4. Zichttermijn/Herroepingsrecht

4.1 De afnemer heeft, volgens de wet, het recht de geleverde producten zonder opgave van reden te retourneren gedurende 14 dagen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde producten zijn afgeleverd bij de koper. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in de volgen leden.

4.2 Het recht, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de afgeleverde producten en zal in geen geval betrekking hebben op overige diensten.

4.3 De afnemer moet, voordat hij wil overgaan tot terugzending, daarvan binnen 14 dagen nadat de producten afgeleverd zijn bij de afnemer schriftelijk melding maken bij de Peuleschil. Valt deze 14e dag op een zondag of een feestdag, dan eindigt de bedenktijd op de eerstvolgende werkdag. Indien de afnemer niet binnen 14 dagen gebruikt maakt van dit wettelijke recht, dan is de koop een feit.

4.4 Tijdens deze 14 dagen (bedenktijd) zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.

4.5 Indien de afnemer gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij binnen 14 dagen na ontvangst de geleverde producten retourneren, conform de door de Peuleschil verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en documentatie) en het product dient in nieuwstaat te verkeren.

4.6 Indien de producten bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige manier beschadigd zijn geraakt dan heeft de Peuleschil het recht om waardevermindering te rekenen.

4.7 Met inachtneming van de vorige leden, zorgt de Peuleschil binnen 14 dagen nadat de afnemer heeft aangegeven dat hij de producten wil retourneren, voor terugbetaling. Deze terugbetaling zal nooit plaatsvinden voordat de afnemer heeft bewezen (lid 4.5) dat het product geroutineerd is (Op het verzendbewijs dient de inhoud van de retourzending te worden vermeld).

4.8 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.9 Bij terugzending van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij terugzending van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde producten terugbetaald.

5. Gegevensbeheer

5.1 De persoonsgegevens (e-mailadres, volledige naam, adres en telefoon) die van gevraagd worden bij het kopen van de producten van de Peuleschil worden gevraagd op grond van uitvoering van een overeenkomst.

5.2 Indien men een bestelling plaatst in de webshop van de Peuleschil, dan worden deze persoonsgegevens ook opgeslagen in het klantenbestand van de Peuleschil. De Peuleschil zal deze gegevens niet delen met derden.

5.3 De Peuleschil respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Dit doet de Peuleschil door zich te houden aan de AVG.

(Bekijk onze AVG voor klanten voor informatie)

6. Garantie en conformiteit

6.1 De Peuleschil staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de Peuleschil kan doen gelden indien de Peuleschil is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

6.3 Indien klachten van de afnemer door de Peulschil gegrond worden bevonden, zal de Peulschil de geleverde zaken naar keuze van de afnemer kosteloos vervangen dan wel vergoeden.

6.4 Deze garantie geldt niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Peulschil en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.\

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggen verbinden de Peuleschil slechts nadat deze nadrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van de Peuleschil gelden niet automatisch ook voor nabestellingen

7.4 De Peuleschil kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen

8. Overeenkomst

De Peuleschil behoudt zich het recht, om zonder opgave van reden bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat er voor verzending eerst vooruit wordt betaald door de afnemer.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen (foto’s, tekeningen etc.) en gegevens (betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc.) op de webshop van de Peuleschil gelden slechts bij benadering, zijn slecht indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 De Peuleschil is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 De Peuleschil behoudt zich in het geval van overmacht het recht om verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

10.3 Indien de Peuleschil bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is de Peuleschil gerechtigd het reeds geleverde product afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde product geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

De Peuleschil is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door verkeerd gebruik van haar producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website van de Peuleschil.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De afnemer wordt pas eigenaar van het product als aan de factuur is voldaan. Als de factuur nog niet voldaan is, valt het product onder het eigendomsvoorbehoud.

12.2 De door de Peuleschil geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Peuleschil of een door de Peuleschil aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de Peuleschil haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de Peuleschil en de afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland kennis, tenzij de Peuleschil voorkeur geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.