Algemene Voorwaarden van DE PEULESCHIL, gevestigd te Rottevalle

Versie geldig vanaf 01-01-2015

 

1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DE PEULESCHIL en op iedere tussen DE PEULESCHIL en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DE PEULESCHIL. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft men te kennen akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. DE PEULESCHIL behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DE PEULESCHIL erkend.
1.4 DE PEULESCHIL garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst, en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 
2. LEVERING
2.1 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DE PEULESCHIL bestellingen tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 2 werkdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen vertraging is, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd kan, dan ontvangt de consument binnen 3 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.2 Aan de leveringsplicht van DE PEULESCHIL zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DE PEULESCHIL geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 
3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% BTW.

 
4. ZICHTTERMIJN / HERROEPINGSRECHT
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij DE PEULESCHIL. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 7 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 7 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt DE PEULESCHIL zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DE PEULESCHIL binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 7 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op overige diensten.

 
5. GEGEVENSBEHEER
5.1 Indien men een bestelling plaatst bij DE PEULESCHIL, dan wordt het e-mailadres opgenomen in het klantenbestand van DE PEULESCHIL. DE PEULESCHIL houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 DE PEULESCHIL respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.

 
6. GARANTIE EN CONFORMITEIT
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien klachten van de afnemer door DE PEULESCHIL gegrond worden bevonden, zal DE PEULESCHIL de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos vervangen dan wel vergoeden. Eventuele aansprakelijkheid van DE PEULESCHIL bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DE PEULESCHIL) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DE PEULESCHIL gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DE PEULESCHIL voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.4 Deze garantie geldt niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DE PEULESCHIL en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 
7. AANBIEDINGEN
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden DE PEULESCHIL slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van DE PEULESCHIL gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 DE PEULESCHIL kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 
8. OVEREENKOMST
8.1 DE PEULESCHIL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 
9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van DE PEULESCHIL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 
10. OVERMACHT
10.1 DE PEULESCHIL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DE PEULESCHIL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.
10.3 DE PEULESCHIL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DE PEULESCHIL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien DE PEULESCHIL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 
11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 DE PEULESCHIL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 
12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 De door DE PEULESCHIL geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DE PEULESCHIL of een door DE PEULESCHIL aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DE PEULESCHIL haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 
13. TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DE PEULESCHIL en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland kennis, tenzij DE PEULESCHIL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.